ACE IS INVITED AS AN ARTIST-IN-RESIDENCE FOR THE 2020 MANITOULIN ISLAND SUMMER HISTORICAL INSTITUTE (MISHI)

Ace is an artist-in-residence for the 2021 Mantioulin Island Summer Historical Institute (MISHI).

COVID-19 – Due to the COVID-19 global pandemic, MISHI 2020 has been postponed until the Summer of 2021

The History of Indigenous Peoples (HIP) Network, a research cluster of the Robarts Centre for Canadian Studies at York University, is partnering with the Ojibwe Cultural Foundation (OCF) to offer the Manitoulin Island Summer Historical Institute (MISHI). The Summer Institute will focus on Anishinaabe-centred history and will involve students and scholars from university and Anishinaabe communities. The goals of MISHI are: to teach participants about Anishinaabe history on Manitoulin Island, with a focus on site-specific experiential learning; support the historical and educational resources of the OCF; and to build bridges and strengthen the relationships and cooperation between OCF and York University.

MISHI’s overarching focus is Manitoulin Island-based Anishinaabe history from an Anishinaabe perspective. Every summer school has specific themes, such as education, environment, gender, material culture, art, doodems, among many others.

Gondaa OCF miinwaa York University wiiba nukaazowaat Mnidoo Mnising Neebing gah Bizh’ezhiwaybuck zhaazhi  gonda behbaandih kenjih’gehjik. Miidash gonda jiigaaknowndaamowaat’ Anishinaabek gaabi zhi’zhaa’eyaa’aat me’owzhi, miinwaa wiibih daa kendaamowaat odeh chi kinomaageh gaamgoongh binjihbaajik, miinwaa Anishinnabek ed’enukii’waat. Mii Maanda ezhindowaymowaat MISHI: Wii Kinoo-moowohwhaat beh’baanda kendaa’gik; Gah bizhimaadzihwaat Mnidoo Mnissing. Obdeck Wii NaaNaagdowendmowaat Mii’aan’agwa ezhi kenjigaadek. Weh asgaabweh’chigaadeck gah be zhi’zhweybuck, miinwaa eh Temguck ezhi kinoomaading ode OCF; Minaa ahnkoosjigaa’dek, miinwaa ezhi zhoonggendaagwuk noowendaaswinun miinwaa knowngondwaat gondaa OCF miinwaa York University.

MISHI maamwii wendamowaat weh’ Mnidoo Minissing end’dih’enukiyaat Anishinaabek Gah bii’ishimaadziiyaat Gaazhi Naanaagdoowend’mowaat. Ensih Niibing teg kinomaagziiwin teneh aapijih wandakendmowaat, dibishko gonaa, kinomaadwin, shkuckmihgaang eh nodehgwohk ezhi nini’wing, miinaa ezhi qwe’wing, gaazhi zhitoowaat waaminoo’jihtowaahjit, miizinbeegonuk. Doodemnaanik, miinwaa gwa noonch geyaabi gegoo.

MISHI 2020: MZINBIIGEWIN MIINWAA MIINGOWEWZIWIN / ART & POWER
Watch for the December 2020 – Call for MISHI 2021 applications (here).